مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به علت لیز خوردن خود رو نیسان باری وانحراف از جاده 2نفر مصدوم شدند.
زمان:امروز سه شنبه 29آبان1397
مکان:جاده زاهدشهر-جهرم-دوراهی میانشهر
تعداد آمبولانس اعزامی :یک آمبولانس از پایگاه زاهدشهر
تعداد مصدوم دو نفر
اعزامی به بیمارستان یک نفرکه خوشبختانه حال مصدومین  خوب است.
باتوجه به شروع فصل بارندگی ولغزنده بودن ساعات اولیه جاده ها توصیه می شود  رانندگان عزیز ضمن رعایت اصول راهنمایی ورانندگی با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا دچار آسیب نشوند.با تشکر از آقایان فاضل افروز ومهدی آراسته تکنسین های پایگاه زاهدشهر