مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا
  • گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا
  • گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا
  • گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا
  • گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز اورژانس 115 فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 115 فسا : در این بازدید از بخش های تازه راه اندازی شده اورژانس از قبیل واحد mcmc , واحد اتوماسیون عملیاتی و همچنین از 2 خودرو آمبولانس 315 که جدیدا به ناوگان عملیاتی مرکز اورژانس 115 فسا اضافه شده است , بازدید به عمل امد. و در مرکز اورژانس 115 فسا نشستی بین ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و ریاست مرکز اورژانس فسا انجام شد .