مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس فسا :مردم قدر شناس فسا، ضمن تماس تلفنی با این مرکز از خدمات ارزنده و تلاش های خستگی ناپذیر تکنسین های  اورژانس در رسیدگی  به  بیماران شان  قدردانی نموده ودرخواست تشویق اداری  افراد ذیل نمودند:

1-آقایان عبدالله مهرفر و امیدوار  زرمی از پایگاه 4 شهری در ماموریت 1397/07/19

2-آقایان سید علی موسوی و مجتبی زارعپوراز پایگاه 3 شهری در ماموریت1397/07/19

 

ضمنا بدینوسیله  از آقایان هادی انصاری مسول پایگاه امام زاده اسماعیل و احسان زارعی تکنسین اورژانس این پایگاه  که  در ماموریت 1397/07/21نسبت به رسیدگی  خوب  وانتقال  مصدوم  حادثه نهایت تلاش  وکوشش نمودن  تقدیر وتشکر بعمل می آید .همچنین از  آقای محمد زارع که قبلا به  صورت تکنسین پیام آوردر اورژانس فسا خدمت می کردند  و به صورت  اتفاقی  در این  صحنه  حاضر بودند وهمکاری  بسیار خوبی  با تکنسین های اورزانس داشتند تقدیر وتشکر بعمل  می آید.