مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش ر وابط عمومی مرکز اورژانس فسا: امروز دوشنبه شانزدهم مهرماه جلسه راهبردی اورژانس 115 فسا  در ادامه جلسات ماهیانه این کمیته  با  موضوع مهم اعتبار بخشی و تقسیم  وظایف هرکدام  از اعضا برگزار گردید.، با انجام  این کار در آینده  نزدیک  شاهد تحولات  خوبی  در  اورژانس   برای خدمت بیشتر به مردم  خواهیم بود.