مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • اولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانیاولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانی
  • اولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانیاولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانی
  • اولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانیاولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانی
  • اولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانیاولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانی
  • اولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانیاولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانی

راه اندازی اولین آمبولانس مخصوص آموزش همگانی در 115 فسا 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 115 فسا به منظور آموزش پرسنل جدید الورود , آموزش رانندگی , باز آموزی پرسنل بکارگیری میگردد .

این آمبولانس کاملا مجهز بوده و در مواقع ضروری نیز قابل استفاده جهت انجام ماموریت های اورژانسی می باشد .