مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

ارائه گزارش تصویری  تصادف روز پنجشنبه یازدهم مرداد، عکس های ارسالی توسط همکار گرامی اسماعیل محمد رفیعی