مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • برگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسابرگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسا
  • برگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسابرگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسا
  • برگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسابرگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسا
  • برگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسابرگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسا
  • برگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسابرگزاری کنفرانس آشنایی با قانون ومقررات اداری جهت پرسنل اورژانس 115 فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : امروز یکشنبه هفتم مرداد ماه 1397 کنفرانس آشنایی با قوانین اداری جهت پرسنل  اورژانس فسا برگزار گردید.بر اساس همین گزارش ، کنفرانس مذکور که درساختمان اداری شماره  2 اورژانس  توسط اقای غلباش  مسول محترم کارگزینی 115  در حال برگزاری  می باشد ، تعداد50 نفر از تکنسین ها خارج شیفت حضور دارند.