مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز  مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : عملکرد  این مرکز در خردادماه 1397 به شرح ذیل می باشد.

تعدادکل تماس با مرکز 115= 17374تماس

تعدادکل اعزام آمبولانس  =  1509

تعداد کل  مشاوره    =     770

تعداد بیماران (مصدومین) سرپایی = 297

تعداد بیماران (مصدومین) با  رضایت شخصی= 175

تعدادبیماران (مصدومین ) بستری = 1025

تعداد مصدومین حوادث ترافیکی = 289مورد با 370مصدوم

تعداد بیماران (مصدومین ) با حئادث غیر ترافیکی=223

تعداد سایر بیماران =   997