مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیزیت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا :چهارشنبه شب، شانزدهم خرداد ماه  جناب آقای کرمی زاده ریاست محترم مرکز اورژانس  به اتفاق جناب آقای علیپور مدیر داخلی بیمارستان حضرت ولی عصر و سوپروایزور کشیک اورژانس به صورت  سرزده از ستاد هدایت  115 و اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصربازدید نمودند وضمن تشکر وقدردانی از زحمات پرسنل خدوم وزحمت کش، در ماه مبارک رمضان، مسائل ومشکلات موجود را بررسی کردند وتوصیه های لازم را ارائه نمودند، ضمنا در ساعت 23/30دقیقه از پایگاه اورژانس پلیس راه بازدید بعمل آمد.