مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : اهم اقدامات اورژانسی که توسط کارشناسان ستادی وعملیاتی در اردیبهشت ماه انجام شده است به قرار ذیل می باشد.ا- تعداد کل تماس با مرکز عملیات اورژانس 13840 ، 2-تعداد کل اعزام آمبولانس1504 ، 3- تعدادمشاوره های انجام شده  873 ، 4- تعداد بیماران درمان سرپایی 278 ،  -5- تعداد بیماران با رضایت شخصی (اعزام نشده) 144  ، 6- تعداد بیماران بستری شده  1045   ، 7- تعداد بیماران حوادث ترافیکی 275 مورد با 350 مصدوم  ،  8- تعداد بیماران با حوادث غیر ترافیکی 1028  ،   10تعداد استقرار های انجام شده  465  ،  11- تعداد استقرار های فوق برنامه 8 

لازم به توضیح است که ، آمبولانسها و2نفر تکنسین فوریتهای پزشکی 15 پایگاه های شهرستان فسا ، هر روز به مدت یک ساعت (7الی 8عصر) در ورودی شهرها ،بخش ها، روستا های شهرستان، باهماهنگی ستاد عملیات اورژانس به صورت آماده باش استقرار دارند.