مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا :  ساعت  یازده صبح روز سه شنبه، یازدهم اردیبهشت ، مانور دور میزی  مناطق پنج گانه قطب جنوب کشور، با محوریت وریاست کارگروه بهداشت ودرمان استان جناب آقای دکتر مرادیان، با هدف زمینه سازی وآمادگی بیشتر جهت برگزاری همزمان مانورها، وپاسخ دهی مناسب هرگونه حادثه احتمالی وهمچنین ارتباطات  بین قطب  پنج گانه جنوب کشورازطریق سامانه ارتباطی جدید،  به صورت ویدئو کنفرانس ، با حضور کارشناسان معاونت درمان-بهداشت ،اورزانس،بیمارستان ولی عصر وشریعتی وکارگروه پدافندغیرعامل دانشگاه، در اتاق  EOC اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.