مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: اهم اقدامات انجام شده (آمار کلی) که توسط این مرکز دربهمن ماه 1396انجام شده است به شرح ذیل می باشد:

1-تعداد کل تماس های مردمی ثبت در سامانه مکالمات= 14400

2-تعدادکل اعزام آمبولانس جهت ماموریت = 1642

3-تعداد مشاوره های  انجام  شده (مشاوره تلفنی )=665

4-تعداد  بیماران  با درمان  سرپایی = 394

5- تعدا د  بیماران  با  رضایت  شخصی= 182

6-تعداد بیماران  بستری  = 1012

7- تعداد بیماران حوادث  ترافیکی= 203مورد با 234 مصدوم

8- تعداد بیماران حوادث  غیر ترافیکی= 191

9-تعداد سایر بیماران = 1248

10- استقرار های روزانه=420

11-استقرارهای ویژه= 11