مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در ساعت12:15دقیقه ظهر روز بیست ویکم بهمن ستاد عملیات اورژانس فسا پایگاه  یک شهری را  به آدرس  خیابان عشایری اعزام  می نماید ، بیمارکه آقای 84 ساله می باشد و قرار  است  طبق  نوبت  قبلی  به  متخصص قلب مراجعه نماید درمنزل دچار ایست  قلبی تنفسی  شده است .تکنسین ها  در کمترین زمان   به  بالین  بیمار حاضرمی شوند ،با  مشاهده وضعیت بیمارکه  فاقد هرگونه علائم حیاتی   بوده است  بلافاصله عملیات  ماساز قلبی شروع نموده  و موفق  می شوند   بیمار  را به  وضعیت عادی  برگردانندو پس از  اقدامات  تکمیلی  بیمار را  به بیمارستان حضرت ولی عصرمنتقل می نمایند. با توجه  به وضعیت  پایداربیمار،دربخش  مراقبت های ویژه  بستری  می شود ..پیگیری های بازرسین  اورژانس  نشان از وضعیت  مطلوب  بیمار  دارد.آقایان کریمی وملکی  این ماموریت موفق را انجام  داده اند که مورد تشویق مسولین قرار گرفتند.