مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : معاونین محترم  توسعه ودرمان دانشگاه ، آقایان دکترجمشیدی و دکتر سهراب پور  دیروز شنبه چهاردهم بهمن ضمن بازدید از  مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی  راه کار های  لازم  جهت مکان یابی و شروع به کار واحد mcmcارائه نمودند.