مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : کارشناسان ستادی وعملیاتی این مرکز در دیماه 96خدمات ذیل را به  همشهریان گرامی ارائه نموده اند.

1-تعداد کل تماس با 115فسا -15168تماس

2-تعدادکل اعزام آمبولانس   - 1650

3-تعداد مشاوره های انجام شده - 690

4-تعداد بیماران درمان سرپایی - 369

5- تعداد بیماران با رضایت شخصی- 152

6- تعداد بیماران بستری  -  1092

7- تعداد بیماران با حوادث ترافیکی- 235 مورد با 279 مصدوم 

8-تعداد بیماران با حوادث غیر ترافیکی - 169

9- تعداد سایر بیماران  - 1246