مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : امروز سه شنبه  سوم بهمن ماه 96مسولین 13 پایگاه اورژانس 115 فسا ، طی جلسه ای با حضوراقایان کریم زاده ورضوی مسولین کنترل کیفیت وامور پایگاههای اورژانس ، در مورد مسائل مربوط به پایگاههای خود بحث وتبادل نظر کرده  ومشکلات پایگاه خود، را ارائه نمودند.