مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا:  کارشناسان ستادی وعملیاتی  این مرکز در آذرماه 1396خدمات ذیل را به همشهریان عزیزارائه نموده اند.

1-تعداد کل تماس با 115 =  14941تماس

2- تعداد کل اعزام آمبولانس = 1546

3- تعداد مشاوره های پزشکی = 960

4- تعداد بیماران  درمان سر پایی= 317

- تعداد بیماران بارضایت شخصی واخذامضاء= 172

6- تعداد بیماران بستری شده = 968

7- تعداد بیماران  حوادث ترافیکی =217 مورد با 260 مصدوم

8- تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی =200

9- تعداد سایر بیماران   = 1129

10-تعداد استقرار های روزانه = 420

11- تعداد استقرارهای فوق برنامه = 0