مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا :  دانشجویان رشته تجهیزات پزشکی دانشگاه  آزاد، روز شنبه بیست وپنجم آذرماه از تجهیزات و امکانات  مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا بازدید کرده وبا روش های  خدمات رسانی این مرکز  آشنا شدند.