مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در تاریخ 1394/10/15 ساعت 15:45 با تماسهای مردمی در خصوص غرق شدن یک شهروند درمنطقه فاز 4 قدیم پشت درمانگاه فاطمیه بلافاصله پایگاه سوم شهری به محل اعزام گردید و با تلاش پرسنل خدوم این مرکز مصدوم نجات یافته و بلافاصله عملیات احیاء قلبی ریوی روی این مصدو صورت گرفت و خوشبختانه با مهارت پرسنل مصدوم نجات یافته و به زندگی باز گشت و با پیگیریهای انجام گرفته حال مصدوم نیز مصاعد گزارش شده است