مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : در تاریخ دوشنبه یکم مهرماه ساعت 9صبح جلسه ای به منظوارائه خدمات درمانی بهتر  به بیماران  با عارضه حاد قلبی با حضورمدیر گروه قلب، دکترالکامل درمرکزاورژانس برگزار گردید.این جلسه در راستای ایجاد سیستم تله مانیتورینگ به منظور ارائه خدمات بهتر به بیماران باعارضه قلبی حاد(سکته حاد قلبی) که با این روش نوارقلب ،(EKG)ازمنزل بیمار به پزشک فلب  در بیمارستان ارسال می گردد و فرایند درمان شروع می شود.با این اقدام  به زودی  شاهد تحولی  بزرگ  در ارائه خدمات به بیماران قلبی خواهیم بود که به پیشنهاد ریاست محترم مرکز اورژانس فسا جناب آقای دکتر حسن جمشیدی صورت گرفته است.