مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : دوره آموزشی PHTM ( مدیریت تروما قبل از بیمارستان) در 2 مرحله با حضور 65نفراز تکنسین های  فوریتهای پزشکی این مرکز در دانشگاه علوم پزشکی فسا  برگزار گردید. این دوره آموزشی  با هدف  آموزش و آشنایی بیشتر تکنسین های اورژانس جهت مدیریت در انتقال  استاندارد بیماران ترومایی برگزار گردید که با استقبال بسیار خوب  تکنسین ها  انجام شد، ومقرر گردید با توجه به اینکه تعدادی از پرسنل در شیفت  کاری حضور داشتند ، وموفق به شرکت در این 2 مرحله نشدند در تاریخی که واحد آموزش اعلام  مینماید شرکت نمایند.