مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • برگزاری جلسه مشترک اورژانس وتربیت بدنی در خصوص استقرار آمبولانس های اورژانس در ورزشگاه های شهرستانبرگزاری جلسه مشترک اورژانس وتربیت بدنی در خصوص استقرار آمبولانس های اورژانس در ورزشگاه های شهرستان
  • برگزاری جلسه مشترک اورژانس وتربیت بدنی در خصوص استقرار آمبولانس های اورژانس در ورزشگاه های شهرستانبرگزاری جلسه مشترک اورژانس وتربیت بدنی در خصوص استقرار آمبولانس های اورژانس در ورزشگاه های شهرستان
  • برگزاری جلسه مشترک اورژانس وتربیت بدنی در خصوص استقرار آمبولانس های اورژانس در ورزشگاه های شهرستانبرگزاری جلسه مشترک اورژانس وتربیت بدنی در خصوص استقرار آمبولانس های اورژانس در ورزشگاه های شهرستان

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا : طی جلسه ای  که با حضور رییس ادلره  ورزش وجوانان  شهرستان در مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی برگزار گردید ، در خصوص  تفاهم نامه استقرار  آمبولانس های  اورژانس  جهت  پوشش مسابقات  در ورزشگاه ها بحث و تبادل نظر نمودند.

این جلسه در تاریخ 96/06/20 با حضور برخی  از مسوولین اورژانس  وجناب آقای قاسمی  در این مرکز  برگزار گردید  ومفاد  تفاهم نامه بررسی شد  ومقرر گردید  در این  خصوص  اقدامات بعدی  انجام گیرد.