مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی : در تاریخ 96/06/13اولین جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه وپدافند غیر عامل  با حضور رئییس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا جناب آقای دکتر حسن جمشیدی (دبیر جدید کارگروه ) جناب آقای امیر خانی کارشناس مسول پدافند غیر عامل وسرکار خانم آبادی دبیر کارگروه درمان وهمچنین جناب آقای  سلیمی کارشناس رابط کارگروه در محل   EOC مرکز اورژانس  برگزار گردید