مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا روز یکشنبه 11/06/1396 ساعت 10 در راستای کاهش خطر بلایا و ارتقاء خدمات بهداشتی ، درمانی و پیشگیری از حوادث ترافیکی بدین جهت اولین جلسه با موضوع شناسایی نقاط حادثه خیز در سطح شهر فسا در اتاق بحران مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا برگزار گردید