مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در تاریخ 10/6/1396 بعد از رویداد تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان  ساعت 4:45 بامداد از طریق EOC قطب (شیراز) به مدیریت بحران مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا آماده باش داده و اتوبوس آمبولان با 6 نفر کارشناس زبده فوریتهای پزشکی به محل اعزام گردید ./