مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز سه شنبه مورخ 1395/6/7 ساعت 13 جلسه کنترل کیفیت در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر جمشیدی و سایر اعضا برگزار گردید .