مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا: عملکرد کارشناسان عملیاتی وستادی  این مرکز در  مردادما 96 به قرار ذیل  می باشد:

1-تعدادکل تماس ها15677

2-تعداد کل اعزام  آمبولانس1597

3-تعدادمشاوره های انجام شده 1240

4-تعدادبیماران با درمان سرپایی 314 

5-تعدادبیماران با رضایت شخصی 166 

6- تعداد بیماران بستری 1105

7-تعداد بیماران با حوادث ترافیکی283مورد با340 مصدوم  

8- تعدادبیماران با حوادث غیرترافیکی264

9- سایر بیماران1050

10- تعداد استقرارهای روزانه 434 

11- استقرار های فوق برنامه 3