مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز شنبه مورخ28/5/1396 کلاس آموزشی عملی جهت پرسنل پایگاه سه راهی جلیان برگزار گردید