مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315
  • برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315
  • برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315
  • برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315
  • برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315
  • برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315
  • برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315برگزاری کلاس عملی آشنایی با آمبولانس بنز اسپرینتر 315

روز دو شنبه مورخ 23/5/1396 کلاس آموزشی در خصوص آشنایی با لوازم و تجهیزات آمبولانس اسپرینتر 315 و آشنایی با سیستم این خودرو به صورت عملی در محوله مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا برگزار گردید . لازم به ذکر است از این هفته آمبولانس 315 توزیع و در تعدادی از مراکز نظیر امامزاده اسماعیل ، سه راهی جلینان ، پایگاه یکم شهری و ....جایگزین آمبولانسهای 314 فرسوده میگردند .