مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز یکشنبه مورخ 22/05/1396 اولین جلسه کنترل کیفیت در خصوص بررسی مسایل و مشکلات  موجود در اتاق ریاست محترم مرکز با حضور جناب  آقای دکتر جمشیدی ریاست محترم مرکز و دیگر اعضا برگزار گردید برگزار گردید و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید .