مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در تاریخ 21/5/1396 اولین جلسه با حضور جناب آقای دکتر جمشیدی ریاست محترم سازمان اورژانس فسا با مسولین ستادی برگزار گردید ، در این جلسه جناب آقای دکتر جمشیدی مهمترین اهداف خود را تشریح نمودند ، پرسنل ستادی نیز ضمن خیر مقدم و تبریک به جناب آقای دکتر جمشیدی نظرات خود را بیان نموده و  مقرر گردید راهبرد اصلی این سازمان که کاهش زمان رسیدن بر بالین مصدومان و بیماران است را با نظارت هر چه بیشتر این مهم را پیگیری نمایند./