مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز دوشنبه مورخ 26/4/1396 در پایگاه سوم شهری کلاس آموزش عملی جهت پرسنل پایگاه و چهار نفر از پرسنل تازه استخدام شده برگزار گردید ، پس از پایان کلاس از پرسنل جدید الورود و پرسنل پایگاه امتحان به صورت عملی گرفته شد .  به کسانی که حدنصاب نمره را کسب نمودند بلامانع جهت شروع به کار داده شد../