مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز چهارشنبه مورخ 14/4/1395 ساعت 8 تا 13 آموزش عملی PHTLS جهت پرسنل پایگاه پلیس راه  توسط بخش آموزش برگزار گردید .