مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • آموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راهآموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راه
  • آموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راهآموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راه
  • آموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راهآموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راه
  • آموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راهآموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راه
  • آموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راهآموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راه
  • آموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راهآموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راه
  • آموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راهآموزش عملی PHTLS در پایگاه پلیس راه

روز دوشنبه مورخ 12/4/1395 ساعت 8 تا 13 آموزش عملی PHTLS جهت پرسنل پایگاه پلیس راه  توسط بخش آموزش برگزار گردید ./