مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در تاریخ 15/02/1395 ساعت 9:20 صبح خودرو پرایدی که از سمت ششده به فسا در حال انتقال خانمی 24 ساله  در آستانه زایمان قریب الوقوع  ،که دردهای زایمان شروع شده بود . راننده خودرو به سرعت به اورژانس پایگاه جاده ای نوبندگان مراجعه کرده و تکنسینهای حاضر در شیفت آقایان محمد مراد شجاعی و فرامرز نصیری با معاینه مادرو نوزاد در حال تولد ضمن انجام اقدامات اولیه  ، نوزاد دختررا به سلامت گرفته و پس از اقدامات اولیه پزشکی مادر و نوزاد دختر را به سلامت تحویل بخش زایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا نمودند./