مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز شنبه مورخ 9/2/1396 ساعت 8:30 جلسه ای با حضور معاونت محترم درمان دانشگاه ، اورژانس 115 و بیمارستانهای ولی عصر (عج) و شریعتی در خصوص هماهنگی و آموزش در خصوص سامانه جدید پایش عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی برگزار گردید ./