مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

اولین کمیته تجهیزات پزشکی درمان در سال جدید در معاونت درمان برگزار گردید. در این نشست جناب آقای دکتر پزشکی معاونت محترم درمان هدف از تشکیل جلسه تجهیزات پزشکی را ساماندهی فرآیندهای اعلام نیاز، خرید و نگهداشت اعلام فرمودند و از روسای بیمارستان ها و رئیس مرکز فوریت پزشکی خواستند تا با توجه به منابع مالی ، نیاز سنجی تجهیزات با دقت انجام گردد. و اولویت های تعیین خرید بر اساس نیازهای واقعی و طبق نظارت دقیق صورت گیرد.

در این جلسه معاونت محترم توسعه، روسای بیمارستانها، مدیران داخلی و مترون ها، رئیس مرکز فوریت پزشکی و رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ، رئیس اداره پرستاری و جمعی از کارشناسان اداره نظارت و مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستان ها حضور داشتند.

دکتر نجفی معاونت محترم توسعه از روسای بیمارستان ها خواستند تا با نظارت دقیق بر مقادیر مصرف تجهیزات مصرفی پزشکی و رعایت اصل صرفه جویی و اقتصاد مقاومتی ، تجهیزات پزشکی حوزه های تحت پوشش خود را مدیریت نمایند.