مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396
  • برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396
  • برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396
  • برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396
  • برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396
  • برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396برگزاری مانور سلامت نوروزی 1396

روز یکشنبه مورخ15/12/1395 مانور سلامت نوروزی  1396 با حضور اکیپهای امدادی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی به همراه اکیپهای معاونت بهداشتی و دیگر واحدها برگزار گردید./