مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز شنبه مورخ 14/11/1395 ساعت 8:30 جلسه هماهنگی معاونتهای مختلف بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا در معاونت درمان دانشگاه با ریاست جناب آقای دکتر پزشکی معاونت محترم درمان دانشگاه  ، جناب  آقای دکتر نجفی ریاست محترم معاونت بهداشتی دانشگاه و ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و دیگر کارشناسان واحدهای مختلف برگزار گردید ./