مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش  روابط عمومی مرکز  مدیریت  حوادث و فوریتهای پزشکی فسا  کارشناسان  عملیاتی  و ستادی  این مرکز در بهمن ماه 95 اقدامات ذیل انجام داده اند.

1- تعداددکل تماس ها با تلفن 115 ،  16000  2-تعدادکل اعزام  آمبولانس 1310 ،  3- تعداد مشاوره های  انجام شده 600 ، 4-  تعداد بیماران  سرپایی 294  ،  5- تعداد بیماران که با رضایت  شخصی  از  اعزام  به  بیمارستان منصرف  شده اند 112 ، 6- تعداد بیماران که بستری  شده اند 861  ،7-  تعدا بیماران  ترافیکی ( تصادفی) 192 مورد با 216  مصدوم  ، 8-  غیر  ترافیکی  181  ، 9-سایر بیماران 937  ، 10- استقرار های  انجام  شده 390 ، 11- استقرارهای فوق  برنامه 20