مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز شنبه مورخ 30/11/1395 ساعت 8:30 صبح جناب آقای دکتر محمد سرور معاون فنی و عملیات اورژانس کشور و همراهان از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا بازدید نموده و در خصوص سیل اخیر در جریان امور قرار گرفتند ، و توضیحاتی در خصوص آب آشامیدنی سالم و ... و همچنین اعزام تیمهای ارزیابی جهت بررسی سطح کلر آب مناطق سیل زده و تخلیه شده ابراز نمودند . و مقرر شد به صورت لحظه ای در جریان برآوردهای تیم ارزیابی قرار گیرند ./