مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • پوشش امدادی مراسم همایش موتور سواران در تاریخ 21/11/95پوشش امدادی مراسم همایش موتور سواران در تاریخ 21/11/95
  • پوشش امدادی مراسم همایش موتور سواران در تاریخ 21/11/95پوشش امدادی مراسم همایش موتور سواران در تاریخ 21/11/95
  • پوشش امدادی مراسم همایش موتور سواران در تاریخ 21/11/95پوشش امدادی مراسم همایش موتور سواران در تاریخ 21/11/95

اورژانس 115 فسا مراسم همایش ویژه موتور سواران شهرستان فسا را پوشش امدادی دادند./