مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا در تاریخ 18/11/1395 و تشریف فرمایی استاندار محترم فارس جهت افتتاح چندین طرح  در شهرستان فسا این مراسم را  پوشش امدادی  دادند./