مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا کلیه مسابقات ورزشی برگزار شده در سطح شهرستان که به مناسبت ایام الله دهه فجر برگزار گردید پوشش امدادی داده است ./