مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

جناب آقای دکتر پزشکی در بازدید از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا با مسائل و مشکلات این مرکز و تکنسینهای شاغل در این مرکز آشنا گردید و قول مساعد جهت رفع مشکلات دادند./