مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

از تاریخ 9/8/94لغایت12/8/94 سه مورد CPRموفق توسط تکنسینهای فوریتهای پزشکی فسا انجام شده است . و با بررسیهای انجام گرفته حال هر سه بیمار مساعد میباشد و ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از این تکنسینها تقدیر و تشکر نموده است./