مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی فسا ، عملکرد  یکماهه کارشناسان  عملیاتی  وستادی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی به قرار ذیل می باشد:1- تعداد کل تماس با اورژانس115- 15113تماس 2-تعدادکل اعزام آمبولانس 1329مورد 3-تعداد مشاوره های  انجام شده 480 - 4- تعداد بیماران با درمان سرپایی 2845- تعداد بیماران که با رضایت شخصی  اعزام نشده اند 102 مورد 6- تعداد بیماران  منجر به بستری 900  - 7- تعداد بیماران حوادث  ترافیکی 202مورد  با 236 بیمار 8- تعداد بیماران  حوادث  غیر  ترافیکی 154 - 9- تعداد سایر  بیماران973  - 10- تعداد استقرارهای  انجام شده 290