مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • برگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیبرگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • برگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیبرگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • برگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیبرگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
  • برگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیبرگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

برگزاری مانور دور میزی کارگروه بهداشت و درمان در محل EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با حضور جناب آقای مهندس جوکاران نماینده محترم معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص برگزاری مانور عملیاتی شیمیایی در سطح شهرستان برگزار گردید./