مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395
  • عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395عملکرد واحد کنترل کیفیت در آذرماه 1395

به گزارش سید نورالدین رضوی مسول واحد کنترل کیفیت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در آذر ماه 1395 تعداد 10 مورد بازرسی از کلیه پایگاههای اورژانس بعمل آمده است . و تعداد بیش از 20 مورد ماموریت کاذب جهت پایش عملکرد پایگاههای مختلف انجام شده است . طبق اظهارات جناب رضوی در کل عملکرد پایگاههای مختلف در آذر ماه 95 بسیار خوب بوده و زمان رسیدن بر بالین بیماران کمتر از استاندارد زمان کشوری است./