مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اهم فعالیتهای کارشناسان ستاد عملیات وکارشناسان فوریتهای پزشکی  این مرکز در آذرماه1395 به قرار ذیل می باشد:
1-تعداد کل تماس ها با مرکز 19389
2- تعداد کل اعزام آمبولانس1383
3-تعداد مشاوره های  انجام شده تلفنی510مورد
4-تعداد بیماران با درمان سرپایی318
5-تعداد بیماران بارضایت شخصی که انتقال داده نشده اند 81
6- تعداد بیماران منجر به بستری949
7-تعداد بیماران حوادث ترافیکی205 مورد با 231بیمار
8- تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی167
9- تعداد سایر بیماران1011
10- تعدا استقرارهای انجام شده  390
11- تعدا استقرار های فوق برنامه 0